Praha

Visit our new website www.pietre-vive.org

 

Living Stones Group Prague 
Contact: Lenka Češková – [email protected]  

 

Our Service:


From 14th to 23rd July 2017 there will be a Magis Central Europe 2017 meeting with several experiments also in the Czech Republic. In Prague we are going to organize a Magis experiment “Martha and Raphael”. It will provide to the volunteers a spiritual and historical-artistic formation in the spirit of Living Stones so that during a final common meeting in Prague they will be able to guide the other participants through historical sights of Prague and reveal them their meaning.
 

If you would like to join us, please don’t hesitate to contact us!
You can find more information on the website https://www.magis2017.org

Od 14. do 23. července 2017 se uskuteční Středoevropský Magis 2017 a několik jeho experimentů se bude konat také v České republice. Praha bude hostit experiment nazvaný Marta a Rafael. Dobrovolníky během něj čeká také duchovní a umělecko-historická formace, takže během společného závěrečného setkání v Praze budou moci provázet ostatní účastníky po pražských památkách a odkrývat jim jejich smysl a význam. Chcete-li se zapojit, neváhejte nás kontaktovat! Více informací naleznete na webu: http://www.jesuit.cz/magis

 

For further information see Calendar and Facebook

 

History of Our Community

The story of our community begins during the summer holidays of 2011, when we organized a first international meeting of Living Stones in Prague. Our little group of eight members, that seemed to be a larger family, consisted of young people from the Czech Republic, Italy and Spain. During the formation and guided tours we were accompanied by Jean-Paul Hernandéz SJ and two young Czech Jesuits – historians and university chaplains, Miroslav Herold SJ and Petr Havlíček SJ. Our church has become the church of the Most Holy Saviour.
For the second time we met after a year, in September of 2012. This time, our community was larger and more international. A group of more than 15 members was made up of young people from different parts of the Czech Republic, Italy, Germany and Slovakia. This time we were accompanied by Jean-Paul Hernandéz SJ again and newly also by Jan Regner SJ, another young Czech Jesuit. After the meeting, we created a small group, made up of young people living in Prague and Brno.
In the following year 2012/2013, during the Advent we continued the service in “our” church of the Most Holy Saviour. During the Night of Churches on the 24th of May 2013 we did our service for the first time also in the Jesuit church of the Assumption of Virgin Mary in Brno, where some of us are “at home”. A third international meeting in Prague was held in November 2013. Our group had grown again. More then 30 young people from the Czech Republic, Israel, Italy, Malta, Portugal, Slovakia and Slovenia came to Prague. Free guided tours were offered again in the Church of the Most Holy Saviour and thanks to the big number of participants newly also in another Jesuit church in Prague, in the Church of St. Ignatius.
Living Stones took part also in the Days of Trust, a national meeting of Taizé. We prepared a workshop during which participants meditated on their personal name for Jesus. So they could complete an unpreserved part of decoration of the oldest Czech Jesuit church and at the same time together create a modern Litany of the Holy Name of Jesus.

„Živé kameny“ představují mezinárodní jezuitský projekt, jehož cílem je šíření evangelia prostřednictvím sakrálních památek. V rámci bezplatně nabízených komentovaných prohlídek se snažíme turistům ukázat opravdovou krásu sakrálního umění a tím také krásu víry. Projekt má svůj původ v Itálii, odkud se rozšířil do dalších evropských zemí.

Příběh našeho společenství začíná o letních prázdninách roku 2011, kdy jsme uspořádali první mezinárodní setkání Živých kamenů v Praze. Naši malou osmičlennou skupinku, která se podobala větší rodině, tvořili mladí lidé z České republiky, z Itálie a ze Španělska. Během formace a komentovaných prohlídek nás doprovázel italský jezuita Jean-Paul Hernandéz SJ a dva mladí čeští jezuité – historici a vysokoškolští kaplani, Miroslav Herold SJ a Petr Havlíček SJ. Naším kostelem se stal chrám Nejsvětějšího Salvátora.

Podruhé jsme se setkali zase až za rok, v září roku 2012. Tentokrát již naše společenství bylo větší a také více mezinárodní. Skupinku o více jak 15ti členech tvořili mladí lidé z různých koutů České republiky, z Itálie, Německa a ze Slovenska. Opět nás doprovázel Jean-Paul Hernandéz SJ a z mladých českých jezuitů to byl tentokrát Jan Regner SJ. Po setkání jsme vytvořili menší skupinku, tvořenou mladými lidmi žijícími v Praze a v Brně. Během následujícího roku 2012/2013 jsme o jednom adventním víkendu společně opět provázeli v „našem“ kostele Nejsvětějšího Salvátora. O Noc kostelů 24. května 2013 jsme poprvé provázeli také v jezuitském studentském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, kde je část z nás „doma“.

Třetí mezinárodní setkání v Praze se znovu konalo zhruba za rok, v listopadu 2013. Naše skupina se tehdy opět rozrostla asi o polovinu. Do Prahy přijelo na 30 mladých lidí z České republiky, Itálie, Izraele, Malty, Německa, Portugalska, Slovenska a Slovinska. Tentokrát jsme provázeli nejen v kostele Nejsvětějšího Salvátora, ale díky velkému počtu účastníků jsme mohli komentované prohlídky nabízet také v dalším z pražských jezuitských kostelů, v chrámu sv. Ignáce. Setkání Živých kamenů jsme tentokrát rovněž spojili se Dny důvěry, národním setkáním mladých lidí pořádaným komunitou bratří z Taizé, pro jehož účastníky jsme připravili workshop. Během něj měli možnost rozjímat nad svým vlastním jménem pro Ježíše a tak dotvořit nedochovanou část umělecké výzdoby kostela a zároveň složit nové, moderní litanie ke Jménu Ježíš.

 

Brief Description of the Monuments

The Church of the Most Holy Saviour. The Church of the Most Holy Saviour is the oldest Jesuit church in the Czech country. Jesuits started its construction in 1578, in the heart of the city, close to the Charles Bridge and the most important communication route of the old and contemporary Prague. The church is the “Sancta Sanctorum” of the baroque Prague, the space in which our Saviour reveals His glory and from where he blesses the whole town. From the very beginning to the present day it is also a church of students of Prague.

The Church of St. Ignatius. The church of St. Ignatius is located in the New Town of Prague. It is an early Baroque building, which was built between 1665 and 1678 according to plans of Carlo Lurago, one of the most important Czech Baroque architects. The church with a rich decoration represents a typical Czech Jesuit church; originally it was a part of the Jesuit College of the New Town. Currently there is a seat of the curia of the Czech Province of the Society of Jesus next to the church.

Kostel Nejsvětějšího Salvátora. Kostel Nejsvětějšího Salvátora je nejstarším jezuitským kostelem v českých zemích. Jeho stavbu jezuité započali roku 1578, v samotném srdci města, poblíž Karlova mostu a nejdůležitější komunikační trasy staré i současné Prahy. Kostel představuje „Sancta Sanctorum” barokní Prahy, prostor, ve kterém náš Spasitel zjevuje svou slávu a odkud žehná celému městu. Od samotného počátku až do dnešních dnů je také chrámem pražských studentů.

Kostel sv. Ignáce. Kostel sv. Ignáce se nachází na Novém Městě pražském. Jedná se o raně barokní stavbu, která vznikla v letech 1665–1678 podle plánů Carla Luraga, jednoho z nejvýznamnějších českých barokních architektů. Kostel s bohatou malířskou a sochařskou výzdobou představuje typický český jezuitský chrám; původně tvořil součást novoměstské jezuitské koleje. V současné době při kostele sídlí provincialát České provincie Tovaryšstva Ježíšova.

 

More Informations About Living Stones in Czech at the Following Links
Více informací o Živých kamenech v češtině můžete nalézt pod následujícími odkazy

Sdílet modlitbu Tvůrce. Rozhovor se zakladatelem Živých kamenů, italským jezuitou Jeanem-Paulem Hernandezem: http://www.jesuit.cz/soubory/bulletin/2013_03.pdf. Bulletin Jezuité, 2013, č. 3, s. 17-21.

Víra a umění Věčného města. Živé kameny na setkání mladých lidí v Římě: http://www.jesuit.cz/soubory/bulletin/2013_01.pdf Bulletin Jezuité, 2013, č. 1, s. 17-19.

Živé chrámy z italských kamenů. O prvním setkání Živých kamenů v Praze: http://www.jesuit.cz/soubory/bulletin/2011_04.pdf. Bulletin Jezuité, 2011, č. 4, s. 9-12.